Vznik a zánik pracovného pomeru


Dnešný trh práce je rozmanitý a ponúka možnosti dlhodobého, krátkodobého alebo jednorazového zárobku. Každý má iné potreby a možnosti.    
            Poďme sa spolu pozrieť na podmienky jednotlivých pracovných vzťahov uzavretých na základe pracovných dokumentov medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

porada
 
Ø  Pracovná zmluva
–          je písomný dokument uzavretý medzi zamestnávateľom a zamestnancom na základe ktorého vzniká pracovný pomer a to v deň, ktorý je uvedený v zmluve.
–          skúšobná doba trvá maximálne 3 mesiace, predĺžená len v prípade absencie zamestnanca
–          môže byť na dobu určitú, neurčitú,  kedysi sa ešte delil na hlavný pracovný pomer (HPP) alebo vedľajší pracovný pomer (VPP).  Dnes je pracovný vzťah buď na pracovnú zmluvu alebo dohodu.
–          na  jej základe zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť a zamestnávateľ vyplatí výplatu, ktorej výška a jej spôsob vyplácania je vopred dohodnutá
–          zamestnávateľ je povinný na základe pracovnej zmluvy odvádzať za zamestnanca odvody (platiť zdravotné, sociálne a nemocenské poistenie)
–          vzniká nárok na dovolenku štyri alebo päť týždňov dovolenky
–          v prípade PN poberať nemocenskú dávku
–          pracovný pomer môže skončiť:

nábor

o    okamžite v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca i zamestnávateľa bez udania dôvodu
o    výpoveďou s oboch strán s výpovednou dobou najmenej 1 mesiac
o    dohodou oboch strán
o    uplynutím doby určitej
o    zo strany zamestnávateľa– na základe závažného priestupku alebo porušenia povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy
 
Ø  Dohoda o pracovnej činnosti (DPČ)
–          je písomná dohoda, ktorá umožňuje vykonávať pracovnú činnosť 10 hodín týždenne (520 hodín ročne)
–          uzatvára sa na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov
–          kde je uvedený rozsah práce a odmena za vykonanú prácu
–          zamestnávateľ odvody platí z hrubej mzdy 10% zdravotné, 25,2% sociálne p.
–          ukončenie nastáva uplynutím doby, alebo písomnou dohodou o ukončení medzi zamestnávateľom a zamestnancom, alebo jednostrannou výpoveďou jednej zo strán bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 15 dní

práce
 
Ø  Dohoda o vykonaní práca (DVP)
–          môže zamestnávateľ uzavrieť s fyzickou osobou na rozsah práce, splnenie úlohy
–          pracovná činnosť nesmie presiahnuť 350 hodín za 1 kalendárny rok (pokiaľ je dohoda uzavretá v auguste2018 tak do decembra 2018 môže odpracovať  350 hodín), vždy na dobu určitú najviac na 12 mesiacov
–          zamestnávateľ platí odvody z hrubej mzdy 10% zdravotné a sociálne 22,8% pri nepravidelnej spolupráci a 25,2 pri pravidelnej
–          ukončenie prebieha rovnako ako pri DPČ
 
Ø  Dohoda o brigádnickej práci študentov
–          vzniká medzi zamestnávateľom a osobou so štatútom študenta strednej alebo vysokej školy a to najneskôr do konca kalendárneho roka v ktorom študen dovŕšil vek 26 r.
–          umožňuje vykonávať maximálne 20 hodín týždenne
–          uzatvára sa písomne na dobu maximálne 12 mesiacov, ktorej podmienkou je potvrdenie štatútu študenta
–          ukončenie nastáva uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená, dohodou obidvoch strán alebo jednostrannou výpoveďou s 15 dennou výpovednou lehotou


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup